13 September 2015

L'SHANAH TOVAH

29 Elul 5775
Erev Rosh Hashanah

Wishing all of Klal Yisrael a ketivah v'chatimah tovah, a shanah tovah umetukah and the geulah shleimah in 5776!!