23 June 2017

Nothing Much Has Changed

29 Sivan 5777
Erev Shabbat Kodesh/Erev Rosh Chodesh
Parashat Korach

(H/T Yeranen Yaakov)


A Historic Missed Opportunity


~ Shabbat shalom - Chodesh tov! ~