05 January 2018

"Sefer HaGeulah"

18 Tevet 5778
Erev Shabbat Kodesh
Parashat Shemot

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Shemot: How to Reveal the Good~ Shabbat Shalom ~