08 December 2017

"Vayeshev/Mikeitz Chanukah"

20 Kislev 5778
Erev Shabbat Kodesh
Parashat Vayeshev

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Vayeshev: Vayeshev/Mikeitz Chanukah~ Shabbat Shalom ~

No comments:

Post a Comment