06 January 2017

Parashat Vayigash 5777 - It's Still Hanukah!

8 Tevet 5777
Erev Shabbat Kodesh
Shabbat Shalom!

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Vayigash: Extend Chanukah Into Tevet