24 February 2017

"Mercy in Judgement"

28 Shevat 5777
Erev Shabbat Kodesh
Parashat Mishpatim/Sheqalim/Mevorchim
Shabbat shalom! Chodesh tov!

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Mishpatim: Mercy in Judgement - Li'Iliuy Nishmas Michla Bas Eliyahu