23 March 2017

"Unity Despite Differences"

26 Adar 5777
Erev Shabbat Kodesh
Shabbat shalom!

Rabbi Mordechai Sitorsky

Parashat Vayakhel-Pekudei: Unity Despite Differences