20 November 2015

SHABBAT SHALOM!

8 Kislev 5776
Erev Shabbat Kodesh

Lookin' good, 'Rabbi' Pollard!