23 February 2018

Understanding Parashat Zachor

8 Adar 5778
Erev Shabbat Kodesh
Parashat Tetzave - Zachor

VERY IMPORTANT - Understanding Parashat Zachor